Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Deklaracja dostępności

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mrowińska, sekretariat@3liceum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 736 24 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku III Liceum Ogólnokształcącego prowadzą trzy wejścia:

  • Od ul. Wojska Polskiego– wejście główne przy, którym znajduje się dzwonek przywoławczy zamontowany na wysokości do 120 cm. Na wszystkie piętra prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością.
  • 2 wejścia od podwórka budynku – drzwi wejściowe nie są automatyczne, prowadzą do nich schody co  uniemożliwia poruszanie się po nich osobie niepełnosprawnej.

Dostępność  zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń kontrastowych.

Do budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj” prowadzą schody i podjazd.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych  umożliwia dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku.

W Krytej Pływalni są dwie toalety damska i męska  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępny jest wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni.

Dostępna jest instalacja przywoławcza w prysznicach umożliwiająca wezwanie pomocy.

Na obiekcie nie ma wind transportujących osoby bezpośrednio do wody.

W budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj” nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń kontrastowych.

Zapewnienie miejsc parkingowych –wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Czas udostępnienia: 2021-08-23
Pokaż metadane