Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym placówkę jest: Powiat Ostrowski.
Organem nadzoru pedagogicznego jest: Wielkopolski Kurator Oświaty.
Działalność szkoły regulują akty prawne dostępne na stronie http://www.bip.men.gov.pl/
i statut szkoły.

Lista załączników