Rejestry, ewidencja, archiwa

 

1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie Dz. U. z 2011r., nr 123, poz. 689.

W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia składnicy akt.

2. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do składnicy akt.

3. Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.


 Rejestry, ewidencje, archiwa.
-    księga uczniów
-    rejestr wydanych upoważnień,
-    rejestr pokwitowań wydanych świadectw ukończenia
-    rejestr wydanych zaświadczeń
-    rejestr wydanych legitymacji szkolnych
-    rejestr wypadków przy pracy pracowników
-    rejestr wypadków uczniów
-    rejestr delegacji służbowych
-    rejestr wystawionych faktur VAT
-    rejestr wystawionych not
-    rejestr sprzedaży VAT
-    rejestr urlopów wypoczynkowych pracowników samorządowych
-    rejestr nagród i odznaczeń nauczycieli
-    rejestr list płac
-    rejestr przekazywanych informacji do BIP
-    karty ewidencyjne wydanych z tytułu BHP środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego  
-    księga druków ścisłego zarachowania
-    księga środków trwałych
-    księga wartości niematerialnych i prawnych
-    księga pozostałych środków trwałych-ewidencja ilościowo-wartościowa
-    zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
-    zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych
-    zestawienia ewidencji analitycznej
-    dziennik - księga główna