Organy i osoby sprawujące funkcje

 

Dyrektor Szkoły: mgr Maria Tomalak

Wicedyrektor: mgr Iwona Wendt

 
Organami Szkoły są:

   Dyrektor Szkoły,
   Rada Pedagogiczna,
   Rada Rodziców,
   Samorząd Uczniowski.

 

Kompetencje Organów szkoły zostały określone w ustawie o systemie oświaty
(Dz.U.2004r. nr 256 poz.2572 tekst jednolity) i w Statucie szkoły.